Gia công vỏ tủ điện sơn tỉnh điện, vỏ tủ điện trong công nghiệp theo nhu cầu